Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok vydali spoločnosti:

 1. Resido Real Estate, s. r. o. so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, zápis Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 165025/B, IČO: 54 914 671; 
 2. Resido Concept, s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, zápis Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 171273/B,  IČO: 55 607 403; 
 3. Resido Invest, s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, zápis Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 155282/B, IČO: 53 951 131; 
 4. Resido Properties s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, zápis Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 176058/B, IČO: 56 042 469;
 5. Resido Premium, s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, zápis Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 177815/B, IČO: 56 191 740;

(ďalej každá samostatne ako „Sprostredkovateľ“) a  upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Sprostredkovateľa a osobami s ktorými uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní (ďalej ako „Záujemca“), ktorý je spotrebiteľom, v rámci reklamačného konania. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na Záujemcov, ktorý nie sú spotrebiteľmi.

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu písomne na adrese sídla spoločnosti: Karadžičova 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, alebo e-mailom: info@resido.sk 

 1. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku Záujemcu na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Sprostredkovateľa. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť Záujemcu, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností Tretej osoby, podnet Záujemcu na zlepšenie služieb Sprostredkovateľa alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Sprostredkovateľa.
 2. Záujemca má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka:
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Záujemca právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Odstránenie sa vykonáva bezodkladne.
  • Záujemca môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Sprostredkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  • Sprostredkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Záujemcovi nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Záujemca právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Záujemcovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Záujemca nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Záujemca právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 1. Záujemca pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Sprostredkovateľ na základe rozhodnutia Záujemcu určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Záujemca právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Sprostredkovateľ reklamáciu zamietne.
 3. Sprostredkovateľ znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie.
 4. Sprostredkovateľ pri uplatnení reklamácie vydá Záujemcovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), Sprostredkovateľ doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie Záujemcovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 5. Sprostredkovateľ o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Poučenie o alternatívnom riešení sporov pri reklamácii služieb

 1. Záujemca má právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva.
 2. Ak Sprostredkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, Záujemca má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej Záujemca môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk 
 4. Záujemca môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.
 5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
  • meno a priezvisko Záujemcu, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  • presné označenie Sprostredkovateľa,
  • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  • označenie, čoho sa Záujemca domáha,
  • dátum, kedy sa Záujemca obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Sprostredkovateľom bol bezvýsledný,
  • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Kontakt

Chystáte sa kúpiť, predať či prenajať nehnuteľnosť? Alebo hľadáte zodpovedného partnera na správu Vášho majetku a financií? Dohodnite si bezplatné stretnutie a zistite aké benefity získate, ak zveríte svoj majetok profesionálom, ktorých starostlivosť o financie a reality baví.

Kontaktný formulár

  Späť hore