Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

1. Naše údaje

Kto sme?

Osobné údaje spracúva

Obchodné meno: Resido Concept, s. r. o.
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 171273/B 
Sídlo: Karadžičova 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 55607403
DIČ: 2122042307

Obchodné meno: Resido Finance, s. r. o.
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 120144/B 
Sídlo: Karadžičova 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 50922807
DIČ: 2120530621

Obchodné meno: Resido Real Estate, s. r. o.
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 165025/B 
Sídlo: Karadžičova 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 54914671
DIČ: 2121850148

Obchodné meno: Resido Home, s. r. o.
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 120157/B 
Sídlo: Karadžičova 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 50922157
DIČ: 2120545251
IČ DPH: SK2120545251

Obchodné meno: Resido Design, s. r. o.
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 144431/B 
Sídlo: Karadžičova 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 53042689
DIČ: 2121233345

Obchodné meno: Resido Invest, s. r. o.
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 155282/B 
Sídlo: Karadžičova 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 53951131
DIČ: 2121534778
IČ DPH: SK2121534778

Obchodné meno: Resido Properties s. r. o.
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 176058/B
Sídlo: Karadžičova 2, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 56042469

Email: info@resido.sk
Tel.: 0917 435 523

(ďalej len „prevádzkovateľ“). 

2. Kategórie osobných údajov, účel, právny základ a obdobie

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu. Osobné údaje spracúvame na tento účel: 

Účtovná agenda

Osobné údaje klientov príp. iných osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov. 

Kontaktný formulár predzmluvnej komunikácie

Osobné údaje záujemcov o poskytovanie našich služieb spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko,  email, tel. č. a predmet záujemcovej správy. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vybavenie dopytu záujemcu, predzmluvná komunikácia, resp. uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvnej povinnosti. Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame po dobu 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame po dobu 5 rokov. 

Kontaktný formulár na dopyt od realitného makléra

V prípade vášho záujmu o konkrétnu nehnuteľnosť, môžete realitného makléra kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našom webovom sídle. Osobné údaje záujemcov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, tel. č., špecifikácia dopytu (typ nehnuteľnosti, lokalita) na účely vybavenia dopytu. Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. predzmluvných vzťahov. Osobné údaje uchovávame po dobu 6 mesiacov. 

Recenzie klientov

Osobné údaje klientov, ktorí poskytli recenziu, spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, tel. č., predmet recenzie a hodnotenie so súhlasom dotknutej osoby za účelom zverejnenia recenzie na web stránke prevádzkovateľa a na sociálnych sieťach. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov. Zákazník môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas zaslaním oznámenia emailom. 

Zasielanie newslettera klientom

Osobné údaje klientov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko a email za účelom zasielania newslettera na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je informovanie o činnosti prevádzkovateľa a priamy marketing. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov. Klient môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov a odhlásiť sa z newslettera kliknutím na link, ktorý je v pätičke každého mailu. 

Zasielanie newslettera záujemcom

Osobné údaje záujemcov, ktorí sa prihlásili na newsletter, spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko a email za účelom zasielania newslettera na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov. Zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas a odhlásiť sa z newslettera kliknutím na link, ktorý je v pätičke každého mailu. 

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky.

Cookies

Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte zakliknutím príslušného tlačidla na cookie lište. Cookies uchovávame 15 mesiacov. 

3. Súhlas

Vo vyššie uvedených prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe súhlasu, t.j. len s vašim súhlasom. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať,  a to zaslaním oznámenia na náš email alebo v prípade cookies zmenou nastavenia prehliadača. 

4. Príjemcovia

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • účtovnícku firmu
 • poskytovateľa online systému na fakturáciu
 • poskytovateľa online systému na rozosielanie mailov
 • správcu web stránky

5. Tretie krajiny

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to do USA. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

6. Sťažnosť

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@resido.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk 

7. Spôsob spracúvania osobných údajov

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. 

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

8. Práva dotknutých osôb

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov. 

 1. Právo na prístup k údajom
  Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 
 1. Právo na opravu
  Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti. 
 1. Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
  • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
  • odvoláte svoj súhlas;
  • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 1. Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:
  • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
  • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 
 1. Právo na prenosnosť údajov
  V zákonom stanovených prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov sú súhlasom alebo za účelom plnenia zmluvy, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a je to technicky možné.  
 1. Právo namietať
  V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí. 
  Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť. 

9. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Kontakt

Chystáte sa kúpiť, predať či prenajať nehnuteľnosť? Alebo hľadáte zodpovedného partnera na správu Vášho majetku a financií? Dohodnite si bezplatné stretnutie a zistite aké benefity získate, ak zveríte svoj majetok profesionálom, ktorých starostlivosť o financie a reality baví.

Kontaktný formulár

  Späť hore