Všeobecné podmienky licitácie kúpnej ceny v realitnej kancelárii Resido Concept

Tieto Všeobecné podmienky licitácie kúpnej ceny v realitnej kancelárii Resido Concept stanovujú podmienky a pravidlá licitácie kúpnej ceny vo vzťahu k nehnuteľnostiam inzerovaným resp. ponúkaným v kancelárii Resido Concept a jej maklérov. Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, vo vzťahu k právnickým osobám ako podnikateľským subjektom a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vo vzťahu k fyzickým osobám nepodnikateľom; pričom sa vzťahujú na všetky spoločnosti, ktoré sú súčasťou siete realitných kancelárii Resido Concept, a to najmä na spoločnosti:

  1. Resido Real Estate, s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, IČO: 54 914 671;
  2. Resido Concept, s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, IČO: 55 607 403;
  3. Resido Invest, s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, IČO: 53 951 131;
  4. Resido Properties s. r. o., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, IČO: 56 042 469;

ako aj na akékoľvek iné spoločnosti, ktoré budú patriť do siete realitných kancelárii Resido Concept (a to aj na základe franchisingových zmlúv, zmlúv o spolupráci a akýchkoľvek iných zmlúv, z ktorých bude vyplývať, že spoločnosti sa riadia pri svojej činnosti konceptom, ktorý je spoločný pre sieť realitných kancelárii Resido Concept) (ďalej ako „Realitné kancelárie Resido Concept“).

Článok I.
VÝKLAD POJMOV

1.1. Sprostredkovateľ – je spoločnosť Resido Concept, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 171273/B, IČO: 55607403, DIČ: 2122042307, IČ DPH: SK2122042307, sídlo: Karadžičova 2, 811 09 Bratislava a zároveň všetci jeho realitní makléri ako aj všetky ďalšie Realitné kancelárie Resido Concept

1.2. Nehnuteľnosť – je nehnuteľnosť ponúkaná/inzerovaná Sprostredkovateľom na podklade sprostredkovateľskej zmluvy – Súhlasu so zaradením ponuky s vlastníkom nehnuteľnosti v Resido Concept. 

1.3 Vlastník nehnuteľnosti – je vlastníkom nehnuteľností riadne evidovaným aj príslušným katastrom nehnuteľností, ktorý má so Sprostredkovateľom platne uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu – Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky, v ktorej vopred súhlasil s možnosťou licitácie kúpnej ceny podľa podmienok uvedených nižšie a zaväzuje sa v plnej miere akceptovať najvyššiu ponuku kúpnej ceny dosiahnutú ako výsledok procesu licitácie kúpnej ceny podľa podmienok uvedených nižšie. 

1.4 Licitácia kúpnej ceny – je navyšovanie kúpnej ceny Nehnuteľnosti zo strany záujemcov o kúpu nehnuteľností ponúkanej v rámci sprostredkovania v realitnej kancelárii Resido Concept podľa podmienok uvedených nižšie. 

1.5. Záujemca o kúpu nehnuteľností – je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom prejavila záujem o kúpu Nehnuteľnosti. 

1.6 Kúpna cena – je cena Nehnuteľnosti ponúkaná/inzerovaná Sprostredkovateľom.

Článok II.
PODMIENKY LICITÁCIE KÚPNEJ CENY

2.1. V prípade, že o Nehnuteľnosť prejaví záujem viacero potenciálnych Záujemcov o kúpu, má Sprostredkovateľ právo oznámiť všetkým týmto Záujemcom o kúpu nehnuteľnosti formou sms správy resp. akýmkoľvek iným preukázateľným spôsobom začiatok procesu Licitácie kúpnej ceny. 

2.2 Účastníkom procesu Licitácie kúpnej ceny môže byť jednak Záujemca o kúpu nehnuteľností ako aj akékoľvek iné osoby, ktoré sa do procesu zapoja na podklade informácii od Sprostredkovateľa, Záujemcu o kúpu nehnuteľností alebo Vlastníka nehnuteľnosti (ďalej ako „Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny“). Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zapojí do procesu Licitácie kúpnej ceny, tým vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými podmienkami Licitácie kúpnej ceny a berie v plnej miere na vedomie, že Vlastník nehnuteľností, si vyhradzuje právo uzavrieť Dohodu o rezervácii nehnuteľností alebo Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následne aj budúcu Kúpnu zmluvu s osobou, ktorá v rámci procesu Licitácie kúpnej ceny ponúkne najvyššiu ponuku navýšenia Kúpnej ceny. Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zapojí do procesu Licitácie kúpnej ceny tým zároveň berie na vedomie a vyjadruje súhlas, stým, že v prípade, že jeho ponuka navýšenia Kúpnej ceny bude najvyššia, jeho nárok na uzavretie budúcej Kúpnej zmluvy vzniká až momentom, keď najneskôr do 7 prac. dní táto osoba uzavrie s Vlastníkom nehnuteľností a Sprostredkovateľom Dohodu o rezervácii nehnuteľností alebo Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a zároveň zloží na  účet Sprostredkovateľa rezervačný poplatok – zálohu /zábezpeku vo vopred oznámenej výške, nedodržaním tejto podmienky stráca Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny, ktorý sa zapojil do procesu Licitácie kúpnej ceny právo na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy s Vlastníkom nehnuteľnosti za ním navrhovanú ponuku navýšenia Kúpnej ceny a toto právo pripadne osobe, ktorá sa zapojila do procesu Licitácie kúpnej ceny / Účastníkovi procesu Licitácie kúpnej ceny, ktorý podal druhú najvyššiu ponuku navýšenia Kúpnej ceny, pričom obdobne sa postupuje aj ďalej v poradí ďalších Účastníkov procesu Licitácie kúpnej ceny. 

2.3       V oznámení o začatí procesu Licitácie kúpnej ceny Sprostredkovateľ oznámi Účastníkom procesu Licitácie kúpnej ceny nasledovné informácie: 

2.3.1  dátum a čas dokedy (ďalej ako „Uzávierka ponúk“) môžu Účastníci procesu Licitácie kúpnej ceny zaslať svoju ponuku navýšenej Kúpnej ceny (celková výška ceny), za ktorú majú záujem uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu 

2.3.2  výzvu na predloženie ponuky navýšenia Kúpnej ceny 

2.3.3  kontaktné údaje pre zasielanie ponuky navýšenej Kúpnej ceny (na ponuky zaslané na iné kontaktné údaje sa neprihliada ) 

2.3.4  výšku rezervačného poplatku  /zábezpeky, ktorú je Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny povinný zložiť na  účet Sprostredkovateľa v súlade s bodom 2.2. tohto článku. 

2.4 V odpovedi na výzvu na predloženie ponuky navýšenia Kúpnej ceny Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny musí uviesť výšku celkovej ním ponúkanej kúpnej ceny (navýšenia Kúpnej ceny), kontaktné údaje na seba a identifikáciu Nehnuteľnosti / inzercie, na ktorú sa jeho ponuka vzťahuje. 

2.5 Na akékoľvek ponuky zaslané po dátume a čase Uzávierky ponúk sa neprihliada. Sprostredkovateľ ani Vlastník nehnuteľnosti nezodpovedá za omeškania /neodoslanie s doručením ponuky navýšenia Kúpnej ceny spôsobené žiadnou stranou a to ani za omeškanie / neodoslanie ponuky spôsobené poskytovateľmi komunikačných služieb. 

2.6. V prípade ak by Účastník procesu Licitácie kúpnej ceny zaslal do času a dátumu Uzávierky ponúk viac ponúk bude sa prihliadať len na jeho najvyššiu ponuku. V prípade, ak by do dátumu a času Uzávierky ponúk bolo doručených viac rovnakých najvyšších ponúk, Sprostredkovateľ oznámi túto skutočnosť Účastníkom procesu licitácie, ktorých ponuky boli prvé v poradí a vyzve už výlučne ich na druhé kolo licitácie. 

2.7 Po uplynutí dátumu a času Uzávierky ponúk, Sprostredkovateľ všetky ponuky vyhodnotí a oznámi všetkým Účastníkom procesu Licitácie kúpnej ceny formou sms (resp. iným preukázateľným spôsobom) závery / výsledky procesu Licitácie a to s informáciou či bol účastník procesu licitácie osobou s najvyššou ponukou ako aj informáciu o poradí jeho ponuky. 

2.8. Účastníkovi procesu Licitácie, ktorý bude po Uzávierke ponúk vyhodnotený ako prvý v poradí bude zároveň zaslaná výzva na uzavretie Dohody o rezervácii nehnuteľností alebo Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s povinnosťou úhrady rezervačného poplatku – zálohy  /zábezpeky vo vopred oznámenej výške. 

2.9. V prípade, že sprostredkovateľ prostredníctvom licitácie vyjedná vyššiu cenu ako bola dohodnutá na Zmluve o sprostredkovaní predaja – Súhlase so zaradením do ponuky, má Sprostredkovateľ nárok na 50% zo sumy o ktorú sa Kúpna cena zvýšila.

Článok III.
VYHLÁSENIA

3.1 Sprostredkovateľ neručí za plnenia Vlastníka nehnuteľností ani Záujemcov o kúpu nehnuteľností či Účastníkov procesu licitácie kúpnej ceny. 

3.2. Oznámenie výsledku procesu Licitácie kúpnej ceny a to ani Účastníkovi procesu licitácie kúpnej ceny prvému v poradí nezakladá samo o sebe právo na prevod vlastníckeho práva na tohto účastníka.

Článok IV.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje Účastníka procesu licitácie kúpnej ceny (a to najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, email), nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre riadne plnenie vzťahu medzi Sprostredkovateľom a Účastníkom procesu licitácie kúpnej ceny upraveným týmito všeobecnými podmienkami licitácie kúpnej ceny v rámci procesu Licitácie kúpnej ceny, pred začatím Licitácie kúpnej ceny k zodpovedaniu otázok Účastníka procesu licitácie kúpnej ceny, Vlastníka nehnuteľnosti či Záujemcu o kúpu nehnuteľností súvisiacich s procesom Licitácie kúpnej ceny, budúceho prevodu vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti a pod. a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné riadne plniť tento záväzkový vzťah vyplývajúci z procesu Licitácie kúpnej ceny. Spoločnosť uchováva osobne údaje po dobu potrebnú k riadnemu plneniu záväzkového vzťahu vyplývajúceho z procesu Licitácie kúpnej ceny ako aj do uplynutia príslušných lehôt na uplatnenie si jednotlivých právnych nárokov. 

4.2 Účastník procesu licitácie kúpnej ceny zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Účastník procesu licitácie kúpnej ceny povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť Sprostredkovateľovi. 

4.3 Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), resp. v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, má účastník ako dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, (vii) právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, pri podozrení, že sa osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 22 GDPR. 

4.4 Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu Sprostredkovateľa má právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie a spoločnosť nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažuje nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

4.5 Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj ďalším subjektom, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané, a to najmä orgány verejnej moci, poskytovateľ IT služieb, a pod.

Článok V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Účastníci procesu licitácie kúpnej ceny podľa týchto všeobecných podmienok sa zaväzujú prednostne uplatniť všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a rozporov, ktoré môžu vzniknúť a riešiť rozpory vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

5.2 Tieto všeobecné podmienky licitácie kúpnej ceny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. 

5.3 Tieto všeobecné podmienky licitácie kúpnej ceny je Sprostredkovateľ oprávnený meniť alebo dopĺňať, ako aj nahradiť ich novým znením a to vydaním a zverejnením nového znenia všeobecných podmienok licitácie kúpnej ceny na internetovej stránke www.resido.sk/vseobecne-podmienky/.

Kontakt

Chystáte sa kúpiť, predať či prenajať nehnuteľnosť? Alebo hľadáte zodpovedného partnera na správu Vášho majetku a financií? Dohodnite si bezplatné stretnutie a zistite aké benefity získate, ak zveríte svoj majetok profesionálom, ktorých starostlivosť o financie a reality baví.

Kontaktný formulár

    Späť hore